Privacy Verklaring

Bij het verlenen van mijn diensten verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe Huis voor Geluk (voorheen MSpirit) met uw persoonsgegevens omgaat, is deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door Marije Akkerman, Tjaskerstraat 33, 8043 HJ Zwolle, 0615903302, marije@mspirit.nl of marije@huisvoorgeluk.nl, MSpirit, (Handelsnaam Huis voor Geluk) KVK 61936049.

Verkrijgen van persoonsgegevens 

Indien u gebruik maakt van mijn diensten verstrekt u mij uw persoonsgegevens, zodat ik u mijn diensten kan verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via de website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik uw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van een coachtraject.

Persoonsgegevens

Marije Akkerman verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens om tot een juiste anamnese en behandeling te komen:

PERSONALIA

Naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, kinderen, beroep, email adres, mobiel nummer, gezinssituatie, huisarts, specialist, andere behandelaars, zorgverzekeraar, bsn nummer, bloedgroep indien bekend.

VOORGESCHIEDENIS

Bijzonderheden zwangerschap, borstvoeding ontvangen, vaccinatie en reacties hierop, ontwikkeling baby en kinderleeftijd, ontwikkeling gebit, bijzonderheden schoolperiode, ziektes/operaties/ongevallen, trauma’s.

KLACHTEN

Wat er al bekend is over uw klacht, medische onderzoeken, welke diagnose is gesteld, medicatie gebruik, zelfzorgmiddelen gebruik, hulpvraag aan mij.

VOEDING

Hoe u gevoed bent tijdens uw zwangerschap, borstvoeding gehad, kinderperiode: welke voorkeur en afkeur, huidige situatie: welke voorkeur en afkeur van eten, hoeveel u drinkt per dag, waterconsumptie.

EETGEWOONTEN

Hoe is uw gebit, problemen met kauwen/slikken, zuurbranden, snelle of langzame eter, is er sprake van emotie eten.

ALGEMEEN

Lengte, gewicht, rookt u?

VERTERING

Hoe valt het eten, operaties icm verteringsklachten, maag/darm klachten, informatie over uw ontlasting, hoe u zich voelt na het eten, energie, slaapstoornissen

ANDERE VOEDING

Slaapgedrag, beweging, buiten zijn, hobby’s, sociale contacten.

BEHANDELVOORSTEL

Samenvatting van ons gesprek incl. uw zienswijze en de mijne, behandelmethode, indicatie aantal sessies, aandachtspunten voor mijzelf.

BEHANDELINGEN

Per behandeling doe ik verslag van de effecten van de vorige behandeling, bespreekpunten en de behandelwijze en evt. advies voor de volgende keer.

CONTACTFORMULIER WEBSITE

U naam, email, telefoonnummer en vraag komen per mail binnen, deze beantwoord ik en vervolgens wordt deze informatie verwijderd of in het patiëntendossier opgenomen.

 VOEDINGSINFORMATIE

Indien hiertoe aanleiding is vraag ik eenmalig uit hoeveel u eet en drinkt gedurende 3 dagen.

Doeleinden 

Marije Akkerman verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Onderzoeken waaruit en sinds wanneer de klachten zijn ontstaan;
 • Inzage in leefstijl van u, de client, zodat hier interventie op kan plaatsvinden;
 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk behandeltraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning, facturatie, etc.;
 • Verbetering van mijn dienstverlening;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Marketing;
 • Het voeren van geschillen;
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website (zie ook de tekst onder het kopje profilering);

Waarop is de verwerking gebaseerd 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het natuurgeneeskundig behandeltraject. Om uw klachten te verhelpen en u een gezondere leefstijl aan te bieden. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting van uw zorgverzekeraar om uw NAW-gegevens op de factuur te vermelden.

Over het algemeen worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van toestemming, deze wordt u expliciet gevraagd bij het ondertekenen van de behandelovereenkomst.

Verstrekking aan derden

In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, communicatiebureaus of andere derden die worden ingeschakeld om mijn dienstverlening te optimaliseren. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren 

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Deze staan nader gespecificeerd in het Privacy Beleid.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen. In het Privacy Beleid is dit zowel organisatorisch als technisch uitgewerkt.

Profilering

Wij combineren de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website, Facebook, Instagram en LinkedIn, om u gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de onlinedienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Uw rechten

U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: Marije Akkerman,marije@mspirit.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 8 mei ’22.